POP & JAZZ KONSERVATORION VERKKO-OPETUKSEN TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT

1 YLEISTÄ

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr (y-tunnus 0908429-8) tarjoaa palveluita ja tuotteita, kuten verkko-opetuksen oppimateriaalia, käyttäjilleen näiden käyttöehtojen mukaisesti. Opetusta järjestävä oppilaitos on Pop & Jazz Konservatorio. Näitä ehtoja sovelletaan Pop & Jazz Konservatorion verkkopalveluihin ja tuotteisiin (jäljempänä yhdessä ja erikseen "Palvelu"). Avaamalla Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua. Asiakkaan ja Pop & Jazz Konservatorion välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Palvelussa. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun Käyttöehdot. Lisäksi Palvelun eri osissa voidaan edellyttää erillisten sopimusten tekemistä näistä ehdoista poikkeavin tai näitä ehtoja täydentävin erityisehdoin ja palvelukuvauksin. Jos nämä yleiset ehdot ja tiettyä Palvelun osaa koskevat tarkemmat ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan kyseisen Palvelun osan osalta ensisijaisesti tarkempia ehtoja ja toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja.

2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Sopimus Palvelusta tai jonkin sen tietyn osan käytöstä syntyy, kun Asiakas on tunnuksellaan kirjautunut Pop & Jazz Konservatorion ylläpitämään verkko-oppimisympäristöön ja hyväksynyt Käyttöehdot, tai kun Pop & Jazz Konservatorio on hyväksynyt asiakkaan tilauksen tai kun Asiakas muutoin ryhtyy käyttämään Palvelua. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut mahdollisine erityisehtoineen tulevat osaksi tätä sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita. MUUTOKSET KÄYTTÖEHDOISSA JA PALVELUSSA Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja. Pop & Jazz Konservatorio pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, Pop & Jazz Konservatorio pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

3 PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

3.1 Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Pop & Jazz Konservatorio ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan[JK1] . Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia tai Pop & Jazz Konservatoriota taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Pop & Jazz Konservatorio voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto.

3.2 Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista, ellei muuta ole sovittu. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, kolmansille tahoille tai Pop & Jazz Konservatoriolle. Pop & Jazz Konservatorio voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää erillistä rekisteröitymistä.

3.3 Tunnisteet

Asiakkaan Pop & Jazz Konservatoriolta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Pop & Jazz Konservatorion omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä. Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Pop & Jazz Konservatorion asiakaspalveluun. Pop & Jazz Konservatoriolla on tällöin oikeus sulkea asiakkaan pääsy Palveluun. Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

4 MAKSULLISET PALVELUT JA LASKUTUS

Palvelu voi sisältää myös maksullisia osia ja Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita (jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Maksullinen Palvelu”). Maksullisten Palveluiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti. Mikäli Pop & Jazz Konservatorio lopettaa maksullisen Palvelun tarjoamisen sen ostaneelle asiakkaalle, sitoutuu Pop & Jazz Konservatorio palauttamaan asiakkaalle määrän, joka vastaa asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja että Asiakas ilmoittaa Pop & Jazz Konservatoriolle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

5 VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

5.1 Pop & Jazz Konservatorion vastuusta

Pop & Jazz Konservatorio vastaa Palveluun itse tuottamastaan sisällöstä. Pop & Jazz Konservatorio ei vastaa muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Pop & Jazz Konservatorio ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Asiakkaan on reklamoitava Pop & Jazz Konservatoriolle havaitsemastaan virheestä ja vaadittava virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus oikaista virhe, jos se Asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Pop & Jazz Konservatorio ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Pop & Jazz Konservatorio ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta virheen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Pop & Jazz Konservatorion vastuu kaikista vahingoista rajoittuu, mahdollinen hyvitys mukaan lukien, aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta Palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään. Muun kuin kuluttaja-asiakkaan osalta Pop & Jazz Konservatorio ei ole vastuussa virheen aiheuttamasta vahingosta.

5.2 Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tahon tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Pop & Jazz Konservatoriolle, Pop & Jazz Konservatorion sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai kolmansille tahoille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Pop & Jazz Konservatoriolle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

6 OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

6.1 Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Pop & Jazz Konservatoriolla tai sen sopimuskumppaneilla. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Pop & Jazz Konservatorio saa oikeuden käyttää asiakkaan Palvelun julkisille alueille valmistamaa aineistoa. Pop & Jazz Konservatorio saa valmistaa aineistosta kopioita millä tahansa tavalla, esittää ja näyttää aineistoja, levittää aineistoista tehtyjä tulosteita ja saattaa aineiston muiden saataviin tietoverkon välityksellä Pop & Jazz Konservatorion opetus-, liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Pop & Jazz Konservatorio myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden koulutukseen liittyvän materiaalin käyttöön opiskelutarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Pop & Jazz Konservatoriolta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Pop & Jazz Konservatorion tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Pop & Jazz Konservatorio ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Palveluun tai muutoin Pop & Jazz Konservatoriolle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä. Pop & Jazz Konservatoriolla on perustelluissa tilanteissa oikeus luovuttaa kirjoittajien tietoja mm. viranomaisille.

6.2 Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Pop & Jazz Konservatorion etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

7 TIETOSUOJA

7.1 Henkilötietojen käsittely

Pop & Jazz Konservatorio käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteri- ja tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Pop & Jazz Konservatorion rekisteri- ja tietosuojaseloste

7.2 Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

Pop & Jazz Konservatorion rekisteri- ja tietosuojaseloste

8 KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO

Opiskeluoikeuteen perustuva käyttöoikeus on voimassa opiskeluoikeuden päättymiseen saakka. Maksullisen Palvelun käyttöoikeus on voimassa Maksullisen Palvelun ehtojen mukaisen sopimuskauden ajan. Mikäli edellä olevasta ei muuta johdu, on käyttöoikeus voimassa toistaiseksi. Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö siten kuin näissä Käyttöehdoissa on sanottu. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät voimaan näihin Käyttöehtoihin perustuvat omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset.

9 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Pop & Jazz Konservatorion ja asiakkaan väliset mahdolliset Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajan asemassa oleva Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi: linkki kuluttajariitalautakunnan sivulle. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan: linkki kuluttajaneuvonnan sivulle. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle: linkki komission sivulle.

10 POP & JAZZ KONSERVATORION YHTEYSTIEDOT

Puhelin: 0400 135400
Sähköposti: info@popjazz.fi
Osoite 21.3.2021 asti:
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Osoite 22.3.2021 alkaen:
Muotoilijankatu 1B, 00560 Helsinki

Pop & Jazz Konservatorio ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista Palvelussa tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

11 MUUTA

11.1 Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Pop & Jazz Konservatorion etukäteistä kirjallista suostumusta. Pop & Jazz Konservatoriolla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle.

11.2 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 18.12.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiempiin Palvelun asiakkuuksiin.

11.3 Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö

Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

11.4 Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Hyväksymällä nämä toimitus- ja käyttöehdot Asiakas valtuuttaa Pop & Jazz Konservatorion käsittelemään Asiakkaan henkilötietoja Palvelun toiminnan edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.