Pop & Jazz Konservatorio

TAVOTTEITA JA TOIMINTATAPOJA

Musiikkileikkikoulun opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää musiikkikasvatusta, joka huomioi lapsen iän ja kehitystason. Musiikkileikkikoulunopetuksessa korostuu musiikin tekemisen ja kokemisen ilo. Pop & Jazz Konservatorion arvojen mukaan musiikkileikkikoulunopetuksessa tuetaan lapsen henkistä kasvua, ilmaisua, sosiaalisia taitoja sekä oppilaslähtöisyyttä.

Henkinen kasvu: Opetuksen tavoitteena on tukea lapsen minän kasvua ja kehittymistä sekä kykyä jäsentää ympäristöään. Musiikin avulla voi kehittää luovuutta, saada lisää itseluottamusta ja kehittää omaa persoonallisuutta.

Ilmaisu: Musiikkileikkikoulussa oppilaan luovaa toimintaa ja ajattelua tuetaan. Lapsia kannustetaan itseilmaisuun ja luovaan toimintaan. Musiikkikokemus lähtee omakohtaisesta elämyksestä ja musiikin kokonaisvaltaisesta kokemisesta. Musiikillinen keksintä ja improvisointi on tärkeä osa musiikkileikkikoulun toimintaa.

Sosiaaliset taidot: Vuorovaikutustaidot ja kommunikaatiotaidot kehittyvät ryhmässä toimiessa. Musiikkileikkikoulu voi olla lapsen ensimmäinen ryhmäkokemus. Musiikin oppiminen viihtyisässä ja avoimessa ilmapiirissä vapauttaa lapsen toimimaan. Ryhmässä toimiessa opitaan ottamaan toiset lapset huomioon.

Oppilaslähtöisyys: Opetus rakentuu lasten iän mukaan ryhmä- ja oppilaslähtöisesti. Lapsella on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetus huomioi lapsen iän ja kehitystason ja tukee eri herkkyyskausina tapahtuvaa kehitystä.

Työtavat

Musiikkileikkikoulun työtavat ovat laulaminen, loruileminen, leikkiminen, musiikkiliikunta, soittaminen, kuunteleminen ja improvisoiminen. Opetuksessa käytetään myös muuta luovaa toimintaa ja integrointia muihin taideaineisiin esim. kuvallinen ilmaisu ja draama. Opetus tapahtuu leikin kautta ja sisältää paljon toistoa.

Musiikkileikkikoulun tavoitteet

• Herättää lapsen kiinnostus musiikkiin ja jatkuvaan musiikin harrastamiseen
• Tarjota myönteisiä kokemuksia musiikin parissa toimimisesta
• Suomen kansanperinteen elvyttäminen ja säilyttäminen
• Rytmi- ja maailmanmusiikkiin tutustuminen
• Musiikin eri tyylilajeihin tutustuminen
• Musiikin eri ilmiöihin ja elementteihin tutustuminen
• Ohjata lasta oikeanlaiseen äänenkäyttöön
• Kehittää lapsen keskittymiskykyä
• Kehittää lapsen karkea- ja hienomotoriikkaa
• Tukea sosiaalista ja emotionaalista kehitystä
• Tukea lapsen eri herkkyyskausina tapahtuvaa kehitystä
• Herättää lapsen kaikki aistit musiikin monipuoliseen kokemiseen
• Keho-, rytmi- ja bändisoittimiin tutustuminen
• Teorian ja säveltapailun alkeisiin tutustuminen
• Kannustaa itseilmaisuun ja omaan keksintään
• Tukea luovaa toimintaa
• Tukea mahdollisia jatko-opintoja musiikin parissa