Pop & Jazz Konservatorio

ARVOT JA STRATEGIAT

Arvot

Opiskelijalähtöisyys

Opiskelijan mielipiteen kuunteleminen koulutuksen järjestelyissä sekä opettaminen ja kannustaminen itsearviointiin ohjaavat opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja elämästään. Opiskelijat ovat oppilaitoksen voimavara myös jatkuvassa opetussuunnitelmatyössä.

Luovuus

Luovuus merkitsee uteliaisuuden ja innostumisen korostamista sekä halua kehittää ja luoda uutta. Rohkaisemme luovuuteen ja koemme tulevaisuuden positiivisena haasteena.

Henkinen kasvu

Pop & Jazz Konservatoriossa jokainen voi kasvaa ihmisenä, oppia itsetuntemusta, kehittää ilmaisuaan ja persoonallisuuttaan sekä jäsentää minäkuvaansa musiikin, yhteisöllisyyden ja hyvän vuorovaikutuksen ilmapiirissä.

Yhteisöllisyys

PJK:ssa yhteisöllisyydellä luodaan avointa ja viihtyisää ilmapiiriä sekä vahvistetaan yhteisön jäsenten keskinäistä hyvää tahtoa ja luottamusta, sosiaalista pääomaa ja taitoja, elämänhallintaa, hyvinvointia ja uskoa kunkin omiin kykyihin ja tulevaisuuteen. Jokainen voi osallistua yhdessä tekemiseen ja yhteisiin tapahtumiin sekä saa mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Kiinnostus musiikkiin on yhteisöä yhdistävä tekijä.


Pedagoginen strategia

Strategia 2030